Omstilling

Sykkylven kommune blei tildelt kr 500 000,- frå Møre og Romsdal fylkeskommune til første fase (strategi- og forankringsfasen) av omstillingsprogrammet 5. mai 2020 (søknaden kan du lese her). Fire innsatsområder ble definert etter eit bredt lokalt engasjement i planlegigngsfasen:

1. Skaparglede i næringslivet

2. Opplevingsnæringane

3. Samarbeid og nettverk

4. Attraktive Sykkylven.

Planane for hovudprosjektet blei handsama i utvalget for Kultur, næring og folkehelse i Møre og Romsdal Fylkeskommune 2. februar, som vedtok å løyve 4 millionar til fyrste år av gjennomføringsfasen for omstillingsarbeidet i Sykkylven.

 

Regional omstilling er ei ekstraordinær innsats for kommunar eller regionar kor det lokale næringslivet forvitrar eller forsvinn, og mange arbeidsplassar går tapt. Ordninga til kommunal- og moderniserings departementet skal bidra til vekst og verdiskaping i kommunane.

Allereie i 2012 vart kommunen rangert som ein av dei mest sårbare kommunane i landet fordi næringslivet direkte og indirekte var einsidige avhengige av møbelindustrien og tilknytta produksjonar. 32% av dei sysselsette arbeider i møbelindustrien. 

Korona-krisa med full stopp i mars og eit høgt antall permitterte synleggjorde denne sårbarheita ytterlegare. Utfordringar med utflagging av arbeidsplassar, nedgang i sysselsetjing og auka utpendling har vore ei trend gjennom fleire år.

BDO frå Årdal var innleigd som prosessleiarar for første fase (strategi- og forankringsfasen), og hjalp oss med å utarbeide ei utviklingsanalyse, omstillings- og handlingsplan i samarbeid med lokalt næringsliv, eldsjeler og kommune. Neste fase er gjennomføringsfasen som kan vare i inntil 6 år.