Vi skal komme oss gjennom dette! 08.05. oppsummert

-Vi har bestemt oss for at vi skal komme oss gjennom dette, sa leder for Sykkylven Stål, Karl Inge Rekdal, under fredagens frokostmøte for lokalt næringsliv.

Styreleder Øystein Vikingsen Fauske ønsket velkommen til årets tredje frokostmøte.

Dette var det andre digitale frokostmøte i år, som vi startet opp etter korona-krisen inntraff. Målet er å informere om den spesielle situasjonen vi er i og hva som gjøres for å hindre smitte og tilrettelegge best mulig for lokale bedrifter.

 

Nettbaserte kurs og forprosjekt for omstilling

Daglig leder Åsne Folstad fortalte om god oppslutning på nettbaserte kurs som ble tilrettelagt for lokalt næringsliv, etter gjennomført bedrifts-kartlegging i mars hvor kurs var ønsket. I tillegg til kurs tilbyr Sykkylven Næringsutvikling (SNU) rådgivning til bedrifter som ønsker veiledning ved etablering eller til virksomheter som vil sette i gang vekst- og utviklingsprosjekt for økt lønnsomhet. Vi vil gjerne koble på rett kompetanse og veilede hvor det kan være mulig å få økonomisk støtte. Vi forvalter Hoppid-midler til gründere og Kommunalt næringsfond til bedrifter i vekst og til bedriftssamarbeid. 

Møre & Romsdal Fylkeskommune overfører ikke midler til kommunale næringsfond i år, noe som begrenser muligheten til å yte offentlig finansiering lokalt. Men etter en god dialog med næringsavdelingen ble vi oppfordret til å søke på omstillingsmidler, og ble 5. mai tildelt kr 500 000,- til å starte omstillingsarbeidet. 

Omstillingsarbeidets hovedmålsetting er å bidra til å skape en mer robust næringsstruktur gjennom å videreutvikle eksisterende bedrifter og legge tilrette for nyetableringer innen flere bransjer. Vi legger opp til et bredt samarbeid og tett dialog med lokalt næringsliv, som skal bestemme hvilke satsingsområder vi skal prioritere. Forprosjektet starter opp i juni og vil bli jobbet med frem til jul. Se mer informasjon her

 

Kriseledelse og digitalisert arbeidshverdag

Etter at korona-krisen inntraff ble det opprettet kriseledelse i Sykkylven kommune. Kommunedirektør Eli Otterlei fortalte om en hektisk periode, som krevde raske beslutninger rundt nedstenging av samfunnet og vektlegging av hyppig kommunikasjon. 

Korona-krisen ble en katalysator for digitalisering av arbeidsdagen hvor nye arbeidsmetoder ble tatt i bruk. Både formannskaps- og kommunestyremøte har blitt gjennomført på Teams, og it-staben har gjort en iherdig innsats for å få alt til å fungere.

Eli orienterte også om Møre og Romsdal 2025, et prosjekt for økt samarbeid innen offentlig sektor i fylket med fokus på bl.a. digitalisering og bærekraft. Framtidslaben i Ålesund er en annen regional satsing på bærekraftig utvikling hvor en bruker digitale tvillinger og big-data for simulering av ulike fremtidsbilder. Og til sist  ble det foralt om Alv, som er en læringsarena for velferdsteknologi drifta i et samarbeid mellom NTNU Ålesund og 19 kommuner i fylket. 

 

-Vi har bestemt oss for at vi skal komme oss igjennom dette!

Sa leder av Sykkylven Stål, Karl Inge Rekdal , som ikke la skjul på at situasjonen er utfordrende. De har vektlagt hyppige møter med informasjon til ansatte, til kunder og leverandører. De har måttet permittere ansatte og fokusert på å ivareta det finansielle i selskapet. 

Karl Inge er opptatt av lokal næringsutvikling, og har tidligere vært styreleder i SNU. Han er også valgt inn i NHOs utvalg for små- og mellomstore-bedrifter, som jobber for å påvirke politisk for best mulige rammevilkår for norsk næringsliv som i all hovedsak består av SMB-bedrifter (99%).

For norsk økonomi er det avgjørende at en holder liv i det private næringslivet, som gir staten inntekter og lønn til offentlige arbeidsplasser. Neste trekk, veikart for fremtidens næringsliv er NHOs strategi for en bærekraftig fremtid, og ble nettopp lansert nå i mai 2020. Stikkord er miljø, digitalisering og nye forretningsmodeller.

 

Sykkylven Næringsutvikling takker for gode bidrag som gir oss innblikk i hvordan både kommune og næringsliv håndterer utfordringene vi er midt oppi. Vi følger opp med nytt frokostmøte om et par uker.